இணைய வழி கருத்ததங்கு 02

இணைய வழி கருத்ததங்கு 02

இன்றைய காலத்தை பொறுத்த வரை வரி நடைமுறைகள் ஒரு பேசு பொருளாகியுள்ளது. ஆனால் அது தொடர்பான தெளிவான தகவல்கள் பலரிடம் இல்லை.இந்த நிலையில் வரி நடை முறைகள் குறித்து கலாநிதி ரமேஸ் அவர்களால் வழங்கப்பட்ட கருத்துரை 07.11.2022 நடைபெற்றது.