முன்னைய செயற்குழுக்கள்

செயற்குழு 2022/2023
PatronsMr.A.Panchalingam
Dr. Aru Thirumurugan
Hon . E. Saravanabavan (Ex M.P)
Mr. P. Maheswaran
Prof. K. Kugabalan
Executive PresidentMr.T.ThavarubanA/L 1998
SecretaryDr.G.RajeevA/L 2003
TreasurerMr.G.AmareshA/L 2007
Honory PresidentMr. R. Senthilmaran ( Principal , JHC )
Vice PresidentsDr.P.NanthakumarA/L 2001
Mr.SivakumaranA/L 1996
Mr.T.SivarubanA/L 2000
Eng.S.VihirthanA/L 1997
Eng.V.VijeyakanthA/L 1997
Asst. SecretaryMr. T.SujeevanA/L 2012
Asst. TreasurerMr. SasivarnanA/L 1994
EditorMr. S.YathurajA/L 2005
Committee MembersMr.K.AhilanA/L 2004
Mr.K.AnushanA/L 2004
Mr.A.AravinthanA/L 1991
Mr.M.ArulkumaranA/L 1997
Dr.S.GaneshkumarA/L 1996
Mr.K.GowthamanA/L 2001
Dr.V.JegarubanA/L 1991
Mr.A.LathanganA/L 2011
Mr.B.MirojanA/L 2008
Mr.K.NiranjanA/L 2001
Mr.K.PakeerathanA/L 1991
Dr.S.SivaganeshA/L 1994
Mr.T.SivanesanA/L 2001
Mr.M.SutharsanA/L 1991
Mr.S.ThamilanpanA/L 2003
Mr.K.ThileepanA/L 1991
Mr.A.YaseekaranA/L 2004
செயற்குழு 2020/2021
PatronsRev. Swami Chidakashananda
Dr. Aru Thirumurugan
Hon . E. Saravanabavan (M.P)
Mr. P. Maheswaran
Prof. K. Kugabalan
PresidentProf. S. Kannathasan
SecretaryMr. A. Kajenthiran
TreasurerMr. T. Arunakirinathan
Vice PresidentsMr. R. Senthilmaran ( Principal , JHC )
Dr. K. Kannan
Prof. K. Velauthamoorthy
Dr. K. Pathmathas
Dr. S. Arivalzahan
Dr. B. Kumarenthiran
Asst. SecretaryMr. M. Sutharsan
Asst. TreasurerMr. A .Kiritharan
EditorMr. V. Thabenthiran
Committee MembersMr. K. Ahilan
Mr. V. Rameshkumar
Mr. P. Kirupakaran
Mr. K. Anushan
Mr. S. Yogarajan
Mr. G. Selvakanth
Mr. M. Nakkeeran
Mr. P. Thayaruban
Mr. S. Thumishan
Mr. N. Thileepan
Mr. K. Thileepan
Mr. K. Saseenthiran
Mr. S. Sivaganesh
Mr. A. Yaseekaran
Mr. M. Jotheswaran
Mr. V. Vijayakanth
Mr. S. Kaneshkumar
Mr. K. Gowthaman
செயற்குழு 2018 /2019

PatronsRev. Swami Chidakashananda
Dr. Aru Thirumurugan
Hon . E. Saravanabavan (M.P)
Mr. P. Maheswaran
Prof. K. Kugabalan
PresidentMr. S. Thaneskumar
SecretaryDr. A. Jeyakumaran
TreasurerMr. C. Thamilanpan
Vice PresidentsMr. S. Nimalan( Principal , JHC )
Mr. T. Arunakirinathan
Dr. G. Rajeev
Eng. S. Vikirthan
Dr. V. Yoheswaran
Asst. SecretaryMr. T. Thavaruban
Asst. TreasurerMr. T. Sivarupan
EditorMr. P. Chandrakumar
Committee MembersMr. G. Amaresh
Mr. T. Ananth
Mr. K. Anushan
Mr. A. Gajendran
Mr. S. Harishankar
Mr. S. Janakaruban
Mr. M. Jotheeswaran
Mr. T. Kovshikan
Mr. T. Matheepan
Mr. K. Pirahas
Mr. M. Raveeswaran
Mr. S. Ravishankar
Mr. S. Rubathas
Mr. P. Thayananthan
Mr. N. Thileepan
Mr. L. Thileepkumar
Mr. Y. Vijith
செயற்குழு 2017 /2018
PresidentDr. Y. Yogeswaran
SecretaryMr. T. Sivaruban
TreasurerDr. G. Rajeev
Vice PresidentsMr. I. Thayanantharajah
( Principal , JHC )
Mr. K. Suseenthiran
Dr. A. Jeyakumaran
Mr. S. Sivakumaran
Dr. P. Nanthakumar
Dr. P. Thileepan
Asst. SecretaryMr. K. Amaresh
Asst. TreasurerMr. S. Thamilanpan
EditorMr. S. Thaneshkumar
Committee MembersMr. L. Dilipkumar
Mr. K. Vasavan
Mr. P. Bhanujan
Mr. S. Srikanthan
Mr. P. Mirojan
Mr. T. Thavaruban
Mt. T. Prajeev
Mr. S. Mathirupan
Mr. T. Mithulan
Mr. Y. Sownthararajah
Mr. K. Bageerathan
Mr. A .Kajenthiran
Mr. P. K. Balashankar
Mr. T. Ananth
Mr. K. Vigneswaran
Mr. R. Paramananthan
Mr. S. Kobikrishna
Mr. S. Koventhan
செயற்குழு 2016 /2017
PresidentDr. Y. Yogeswaran
SecretaryMr. T. Sivaruban
TreasurerDr. G. Rajeev
Vice PresidentsMr. I. Thayanantharajah
( Principal , JHC )
Mr. S. Nimalan
Mr. N. Vithiyatharan
Mr. K. Suseenthiran
Dr. A. Jeyakumaran
Mr. S. Rasanayagam
Asst. SecretaryMr. T. Thavaruban
Asst. TreasurerDr. P. Nanthakumar
EditorMr. S. Thaneshkumar
Committee MembersMr. S. Sunthareswaran
Mr. M. Ganesharajah
Mr. K. Tharmakulasingam
Mr. B. Balashankar
Mr. S. Sivakumar
Mr. T. Sujeevan
Mr. T. Theepan
Mt. T. Prajeev
Mr. N. Bageerathan
Dr. P. Thileepan
Dr. S. Kanehkumar
Mr. P. Mirojan
Mr. Y. Kandappa
Mr. K. Gowthaman
Eng. S. Sutharsan
Dr. S. Arivuselvan
Dr. S. Sivapathamoorthy
Mr. S. Sivathas
செயற்குழு 2015 /2016

PresidentMr. S. Sunthareswaran
SecretaryDr. T. Srikaran (Resigned)
TreasurerMr. M. Ganesharajah
Vice PresidentsMr. I. Thayanantharajah
( Principal , JHC )
Mr. S. Divakalala
Dr. S. Kannathasan
Dr. P. Luxman
Prof. M Sinnaththamby
Dr. G. Thirukkumaran
Asst. SecretaryDr. P. Nanthakumar (Acting Secretary)
Asst. Treasurer
EditorMr. T. Arunakirinathan
Committee MembersMr. M. Arulkumaran
Dr. D. Ehambaranathan (Resigned)
Mr. K. Gauthaman
Mr. K. Kamalaruban
Mr. V. Kandappa
Mr. T. Kausikan
Mr. R. Kuhananthan
Mr. B. Mirojan
Mr. G. Rajeev
Mr. B. Shireetharran
Mr. A. Shiyamalaruban
Mr. T. Sivaruban
Mr. P. Sriskantharajah
Mr. T. Sujeevan
Mr. T. Thavaruban
Mr. M. Thayakaran
Mr. S. Thevaranjan
Mr. K. Vigneswaran
செயற்குழு 2014 /2015

 

செயற்குழு 2013 /2014

 

செயற்குழு 2012 /2013

 

செயற்குழு 2010 /2011