உறுப்புரிமை

இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்ப படிவத்தினை பூரணப்படுத்தவும்

சந்தா பணம் ரூபா 250 ரூபா செலுத்த வேண்டிய வங்கி கணக்கு விபரம்:

Account Name : Jaffna Hindu College Old boys Association
Account number : 1095228
Bank : Bank of Ceylon, 2nd Branch Jaffna.

தங்களது சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சங்கத்தின் ஆயுட்கால உறுப்புரிமையினை பெற்றுக் கொள்வதற்கான விண்ணப்பம் எம்மால் பரிசீலிக்கப்பட்ட பின்னர் ஏற்றுகொள்ளப்படும்.


இணைய வழி விண்ணப்ப படிவம்