செயற்குழு

PatronsMr.A.Panchalingam
Dr. Aru Thirumurugan
Hon . E. Saravanabavan (Ex M.P)
Mr. P. Maheswaran
Prof. K. Kugabalan
Executive PresidentMr.T.ThavarubanA/L 1998
SecretaryDr.G.RajeevA/L 2003
TreasurerMr.G.AmareshA/L 2007
Honory PresidentMr. R. Senthilmaran ( Principal , JHC )
Vice PresidentsDr.P.NanthakumarA/L 2001
Mr.SivakumaranA/L 1996
Mr.T.SivarubanA/L 2000
Eng.S.VihirthanA/L 1997
Eng.V.VijeyakanthA/L 1997
Asst. SecretaryMr. T.SujeevanA/L 2012
Asst. TreasurerMr. SasivarnanA/L 1994
EditorMr. S.YathurajA/L 2005
Committee MembersMr.K.AhilanA/L 2004
Mr.K.AnushanA/L 2004
Mr.A.AravinthanA/L 1991
Mr.M.ArulkumaranA/L 1997
Dr.S.GaneshkumarA/L 1996
Mr.K.GowthamanA/L 2001
Dr.V.JegarubanA/L 1991
Mr.A.LathanganA/L 2011
Mr.B.MirojanA/L 2008
Mr.K.NiranjanA/L 2001
Mr.K.PakeerathanA/L 1991
Dr.S.SivaganeshA/L 1994
Mr.T.SivanesanA/L 2001
Mr.M.SutharsanA/L 1991
Mr.S.ThamilanpanA/L 2003
Mr.K.ThileepanA/L 1991
Mr.A.YaseekaranA/L 2004