சங்க உறுப்பினர் விபரம்

யாழ் இந்துக் கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்கத்தில் அங்கத்துவத்தினை கொண்டுள்ள உறுப்பிரனர் விபரங்கள் [ 01.01.2020 வரையான காலப்பகுதிக்கானவை ]

OBA Membership IDName of the MemberMember Postal Address
001Mr.Chelliah Ragunathan-
002Mr.Elayathamby Sabalingam-
003Mr.N.Mahesan-
004Mr.Dr.K.C.Shanmugaratnam-
005Mr.B.Sivananthan-
006Mr.C.K.Elangarajah-
007Mr.K.Arunasalam-
008Mr.E.Canagalingam-
009Mr.V.Subramaniam-
010Mr.T.Muththukumaru-
011Mr.C.K.Kathasamy-
012Mr.M.Pasupathy-
013Mr.P.A.Sachchithananthan-
014Mr.M.Vairamuththu-
015Mr.A.Saravanamuththu-
016Mr.S.Maheswara Iyer-
017Mr.V.S.Sangarapillai-
018Mr.V.S.Velauthapillai-
019Mr.R.Vishwanathan-
020Mr.A.Mahadevan-
021Mr.C.Coomaraswamy-
022Mt.T.Canagarajah-
023Mr.E.P.Rasaiah-
024Dr.V.T.Pasupathy-
025Mr.A.Amirthalingam-
026Mr.T.Srinivasan-
027Mr.Rnagaratnam-
028Mr.V.M.Cumaraswamy-
029Mr.S.Sivasubramaniam-
030Mr.S.C.Somasundaram-
031Mr.V.Sivasubramaniam-
032Mr.T.Senathirajah-
033Mr.A.Somaskantha-
034Mr.K.V.Navaratnam-
035Mr.S.Ponnampalam-
036Mr.P.Mahendran-
037Dr.S.Rajah-
038Mr.S.Ramanathan-
039Mr.K.Arunasalam-
040Mr.V.Ananthasangari-
041Mr.N.Sabaratnam-
042Mr.P.S.Cumaraswamy-
043Mr.K.Thiyagalingam-
044Dr.G.Kathirkamanathan-
045Mr.N.Amirthalingam-
046Dr.P.Sivasothy-
047Dr.S.Nadarajah-
048Mr.S.U.Somasegaram-
049Mr.A.Thanabalasingam-
050Mr.D.Seenivasagam-
051Mr.S.R.Kumaresan-
052Dr.S.Paramanathan-
053Mr.C.Chelliah-
054Mr.K.Appaiah-
055Dr.V.Thangarajasingam-
056Mr.S.Selvarajah-
057Mr.A.Ambalavanar-
058Mr.A.Alagakone-
059Mr.A.Vaithilingam-
060Mr.T.Muthusamipillai-
061Dr.T.Mahendran-
062Mr.P.Kailainathan-
063Mr.V.Kanthasamy-
064Mr.V.Kanagasingam-
065Mr.T.Sevaratnam-
066Dr.S.Pathmanathan-
067Mr.R.Swaminathan-
068Mr.S.Kanthavanam-
069Mr.K.Jananayakam-
070Mr.K.S.Chelliah-
071Mr.S.Sabaratnam-
072Mr.S.Kumariah-
073Mr.C.S.Kathirgamanathan-
074Mr.K.Gnanachandran-
075Mr.S.S.Vaalarasan-
076Dr.K.Sivagnanaratnam-
077Mr.M.Maharatnam-
078Dr.V.Yoganathan-
079Dr.S.Arunasalam-
080Dr.V.Kugathasan-
081Mr.R.Rajendran-
082Mr.S.Kunabalasingam-
083Mr.S.Yogaratnam-
084Mr.P.Navaratnam-
085Dr.T.Arulampalam-
086Mr.K.Pathmanayakam-
087Mr.P.Somasuntharam-
088Mr.S.Muthukumaraswamy-
089Mr.M.Arumugasamy-
090Dr.K.Shanmugalingam-
091Mr.P.Kathiravelu-
092Mr.N.Muthuvinayagam-
093Mr.K.Kumaraswamy-
094Mr.S.P.Ehamparam-
095Mr.S.T.Thanigasalam-
096Mr.R.Yoganathan-
097Mr.S.Rajasooriyar-
098Mr.S.S.Kumaraswamy-
099Mr.S.Navaratnam-
100Mr.S.Narendranathan-
101Dr.S.Paramanathan-
102Mr.A.Chiththiravadivel-
103Dr.K.Satguru-
104Mr.N.S.Sritharan-
105Mr.T.Ambalavanar-
106Mr.K.Sachchithananthan-
107Dr.A.Vaithilingam-
108Mr.V.Paramanathan-
109Mr.D.U.Samarakone-
110Dr.S.Vinayagamoorthy-
111Mr.M.Sabanayakam-
112Mr.N.Tharmarajah-
113Mr.K.K.Rajaratnam-
114Mr.T.Sriramanathan-
115Mr.A.R.Thevarajah-
116Mr.T.S.Ananthakumaraswamy-
117Mr.N.Sivasubramaniam-
118Mr.S.Sivarajah-
119Mr.V.T.Sivalingam-
120Mr.R.Mahendran-
121Mr.V.Gobal Sangarapillai-
122Mr.T.N.Veerasingam-
123Mr.T.Bavathas-
124Mr.Vaithilingam Ragunatha MuthaliyerNo-39, Brown Road, Jaffna
125Dr.V.Shanmuganathan-
126Mr.K.R.Kathirgamanathan-
127Mr.S.Srinivasan-
128Mr.Ammaiappan-
129Mr.T.Somasegaram-
130Dr.S.Sinnathamby-
131Mr.Nagalingam SomasuntharamNo-07, Clock Tower Lane, Jaffna
132Mr.Kandiah PoopalasingamNo-64/2, Potpathy Road, Kokuvil East, Kokuvil
133Mr.R.S.Sivaneswararajah-
134Mr.P.S.Nadarajah-
135Mr.K.Balachandran-
136Mr.S.Thuraisingam-
137Mr.V.Somasegarasuntharam-
138Mr.M.C.Francis-
139Mr.B.Joseph-
140Mr.C.Rasalingam-
141Mr.Narayasamy SriranganathanNo-27,Navalar Road, Jaffna
142Mr.S.Sivashanmuganathan-
143Mr.A.Nadarajah-
144Mr.V.Gunaratnam-
145Mr.S.Thirunavukarasu-
146Mr.S.Kanapathillai-
147Mr.K.Kanapathillai-
148Mr.Y.Eramparamoorthy-
149Mr.S.V.Suntharathas-
150Mr.M.Karthikesan-
151Mr.K.Suntharalingam-
152Mr.W.S.Senthilnathan-
153Dr. Yogu Pasupathy-
154Mr.S.Mahendran-
155Mr.A.Sivananthan-
156Mr.V.Paramanathan-
157Mr.S.Paramanathan-
158Mr.N.Nallaiah-
159Mr.M.Nagaratnam-
160Mr.T.Srikrishnarajah-
161Mr.V.Kasinathan-
162Mr.S.Logeswaran-
163Mr.V.Sivasubramaniam-
164Mr.V.Kulasegaram-
165Mr.S.Suntharalingam-
166Mr.S.M. Raseek-
167Mr. I.S. Navaratnarajah-
168Mr.M.Paramaguru-
169Mr.K.Perinpayanagam-
170Mr.R.Mahendran-
171Mr.A.S.Markandu-
172Dr.S.Jothilingam-
173Mr.Ratnasabapathy GunaratnamNo-D6, Tayler Farm, Kilinochchi
174Mr.S.Nagalingam-
175Mr.V.Pathmanathan-
176Mr.P.Vilvarajah-
177Mr.Sethumathava Iyer Sivasubramania sarmaNo-428, KKS Road, Jaffna
178Mr.R.Sivanesan-
179Mr.R.Thuraisingam-
180Mr.A.Karunakaran-
181Mr.T.Thurairajah-
182Mr.R.Sahadevan-
183Mr.K.Suntharalingam-
184Mr.S.Kanthasamy-
185Mr.S.Vengadaswamy-
186Mr.Suntharam Divagalala"Aaruthal", Wyman Road, Nallur, Jaffna
187Mr.V.R.Packyanathan-
188Mr.N.Kamalakanthan-
189Mr.V.Sornalingam-
190Mr.R.Rajaratnam-
191Mr.K.M.Vipulaskantha-
192Mr.S.Sivaramalingampillai-
193Mr.S.Namasivayam-
194Mr.P.Maheswaran-
195Mr.K.Selvaratnam-
196Mr.Y.Naren-
197Mr.V.Ganeshalingam-
198Mr.Chinniah Rajanayagam58, Maruthady road, Nallur, Jaffna
199Mr.P.Thillainathan-
200Mr.T.Srivisagarajah-
201Mr.D.Jeyakumar-
202Mr.J.Visvanathan-
203Dr.N.Nadesan-
204Mr.P.Tharmaratnam-
205Mr.R.Jegendra-
206Mr.K.Ganeshamoorthy-
207Dr.N.Rajakumaran-
208Mr.N.Raveendranathan-
209Mr.S.Shanmugathaas-
210Mr.N.Ganeshakumar-
211Mr.T.S.Perinpanathan-
212Mr.Y.Suthan-
213Dr.K.Balakrishnan-
214Mr.T.Sivarajalingam-
215Mr.M.Rajanayagam-
216Mr.K.Sithamparanathan-
217Mr.D.M.Casipillai-
218Mr.N.Arunasalam-
219Mr.R.Vijayakumar-
220Mr.G.Jeganmohan-
221Mr. Joseph EmmanuvelNo-18, Navalar Road, Navanthurai,Jaffna
222Mr.P.Kagaratnam-
223Mr.A.Senthilsevan-
224Mr.S.Mahendrarajah-
225Mr.K.Vigneswararajah-
226Mr.S.K.Narendran-
227Mr.K.C.Rajasingam-
228Mr.C.Murugaratnam-
229Mr.Kandiah TharmakulasingamNo-17/10, Brown Road, Jaffna
230Mr.K.Logeswaran-
231Mr.M.Puvaneshwaran-
232Mr.K.Vinothan-
233Mr.R.V.Vilvarajah-
234Mr.S.Sooriyakumar-
235Mr.S.Shanmugathaas-
236Mr.N.Jeyarajah-
237Mr.S.Navaratnavel-
238Mr.Kandiah ShanmugasundramAravintham, Karanavai South, Karaveddy
239Mr.S.Sathiyavaageesa Sarma-
240Mr.P.T.Satkunam-
241Mr.T.Sriskantharajah-
242Mr.S.Thillaiampalam-
243Mr.Sinnathamby RatnasabapathyNo-25,1/3 Arethvsha Lane, Wellawatta
244Mr.A.S.Yoheswaran-
245Mr.A.Rajeswaran-
246Mr.K.Niththiyananthan-
247Mr.V.Kanagaratnam-
248Mr.M.Amuthalingam-
249Mr.K.Puvanapooshanam-
250Mr.D.Skanthakumar-
251Mr.S.Sivagurunathan-
252Mr.K.Mahendraraja-
253Mr.S.Sivathasan-
254Mr.S.Selvanayagam-
255Mr.K.Thanabalasingam-
256Dr.P.Kanthasamy-
257Mr.M.Gunaratnam-
258Mr.S.S.Arunasalam-
259Dr.S.Niranjan-
260Mr.Y.Gobalakrishnan-
261Mr.R.Rajendra-
262Mr.C.S.Mylananthan-
263Mr.K.Sivanadiyar-
264Mr.K.S.Janarthanam-
265Mr.R.N.Sivapiragasam-
266Mr.K. Vijiya Kanagasundaram-
267Dr.A.Gnaneswaran-
268Mr.T.Kathirgamanathan-
269Mr.R.Kugathasan-
270Mr.S.Arasakumar-
271Mr.N.Ratnam-
272Mr.Karthigesu KugabalanNo-26/2,Champion Lane, Kokuviul East, Kokuvil
273Prof.P.BalasundarampillaiNo-117/7, Ambalavanar Road, Athiyady, Jaffna
274Mr.Nadesapillai VithyatharanNo-37/1, Hampden Lane, Colombo-08
275Mr.K.Uthayakumar-
276Mr.K.S.Kugathasan-
277Mr.P.Somasuntharam-
279Mr.N.Sathiyamoorthy-
280Mr.T.Poobalan-
281Mr.T.Thirunanthakumar-
282Mr.S.Sritharan-
283Dr.Myogavinayagam-
284Mr.T.Janananthar-
285Mr.Marimuthu SinnathambyChampion Lane, Kokuvil East, Kokuvil
286Mr.K.Vishnuthas-
287Mr.V.A.Linganayakam-
288Mr.Thambiyaipa SanmugalingamNo-43, Brown Road, Jaffna
289Mr.M.Manoharan-
290Mr.A.Asockumar-
291Mr.S.Sivayoganathan-
292Mr.T.Kamalanathan-
293Mr.A.Nagendra-
294Mr. K.Harichandra-
295Mr.T.Paakiyarajah-
296Mr.M.S.M.Nizaam-
297Mr.S.Gunanithy-
298Mr.T.Poobalasingam-
299Mr.M.Jeyaratnalingam-
300Mr.S.Balakumaran-
301Mr.P.Kankeyan-
302Mr.R.Ratnarajah-
303Mr.K.Chandrakumaran-
304Dr.V.Vipulendran-
305Mr.S.M.Jeyaratnam-
306Mr.V.Sooriyakumar-
307Mr.M.Kathirgamanathan-
308Mr.S.Srimahendravarman-
310Mr.R.Ragulan-
311Mr.J.Jeyaratnam-
312Mr.N.Kathasamy-
313Mr.K.Baskarathevan-
314Mr.Selvaratnam RaghavanNo-126/1, Milagiriya Avenue, Colombo-04
315Mr.S.Raveendran-
316Mr.P.Vaathavuooran-
317Mr.K.Navaratnarajah-
318Mr.K.Rajakumaran-
319Dr.P.Sachchithananthan-
320Mr.S.Jegananthguru-
321Mr.Yoganathan-
322Mr.A.Senthilsevan-
323Dr.M.Vetpillai-
324Mr.C.Kanagasabapathy VisakarathnamNo-71/17, Sir Pon. Ramanathan Road, Jaffna
325Mr.Nagarajah UlaganathanThethavady, Ioaikkadu, Atchuvely
326Mr.J.Thuraisamy-
327Mr.M.Sivarupan-
328Mr.S.Nagarajah-
329Dr.R.Kulanthaivadivel-
330Mr.P.Nimalan-
331Mr.P.Parasuraman-
332Mr.S.Subendran-
333Mr.K.Sriratnakumar-
334Mr.A.Jeevakanthan-
335Mr.K.S.Ithayarajah-
336Mr.S.Shanthakumar-
337Mr.V.S.Paramanathan-
338Mr.N.Kumaraguruparan-
339Mr.N.Murugananthan-
340Mr.R.Thondamanapavan-
341Mr.P.S.Moorthy-
342Mr.K.Vivekanadan-
343Mr.K.Balachandran-
344Mr.K.Arumainayaham-
345Mr.S.Jegatheeswaran-
346Mr.M.Thiruneelakandasivam-
347Mr.S.Ratnasingam-
348Mr.P.Parameswaran-
349Mr.K.Kailasapillai Vigneswaran83, Brown road, Jaffna
350Mr.S.Sathiyamoorthy-
351Mr.P.Somasundaram-
352Mr.C.Nagarajah-
353Mr.C.Aravinthan-
354Mr.C.Sadaadcharam-
355Mr.A.Vigneswarar-
356Mr.K.Srivaratharajah -
357Mr.T.Sritharan-
358Mr.N.S.Manohar-
359Mr.T.Kanthasamy-
360Mr.N.Janarthanarajan-
361Mr.A.S.Rajendra SubramaniamVimalasthan Papathota Veethy, Inuvil East, Inuvil, Chunnakam
362Mr.P.Sivalingam-
363Mr.A.S.Selvaratnam-
364Mr.S.Sachithananthdas-
365Mr.V.Thayaparan-
366Mr.S.P.Kirupakaran-
367Mr.V.S.Logeswaran-
368Mr.S.Ariyaratnam-
369Mr.T.V.Balachandran-
370Mr.T.Vivekanandarjah-
371Mr.E.SaravanapavanNo. 70, Davidson Road, Colombo - 04
372Mr.S.Kathirgamarajah-
373Mr.K.Ariyanayaham-
374Mr.S.Gunasingam-
375Mr.N.Rajkumar-
376Mr.Mohan Subramaniam-
377Mr.S.P.S. Elango-
378Mr.P.Thavapalan-
379Mr.S.Ganesharatnam-
380Mr.S.Kuganandhan-
381Mr.S.Thayapathy-
382Mr.K.Raveendran-
383Mr.S.Sivathasan-
384Mr.V.Kugananthan-
385Mr.M.Paranthaman-
386Mr.A.Senathirajah-
387Mr.N.Nadarajah-
388Mr.N.Pathmanathan-
389Mr.S.Logeswaran-
390Mr.K.Pancharatnam-
391Mr.S.Sahadevan-
392Mr.A.Selvanayaham-
393Mr.R.Vamathevan-
394Mr.V.Balasingam-
395Mr.Nagalingam GopalasingamNo-11, Sankilian Veethy, Nallur
396Mr.M.S.Sithamparapillai-
397Mr.S.Pandurangam-
398Mr.Premapalan-
399Mr.Kanagarathnam SurendranNo-20(44) Annasathira Lane, Kantharmadam, Jaffna
400Mr.N.Mahendran-
401Mr.M.Opilamany-
402Mr.S.Thayalan-
403Mr.Vinayagamoorthy SrisakthivelNo-45, Ambalavanar Road, Athiyadi, Jaffna
404Mr.K.Kugatharan-
405Mr.M.Vijeyaratnam-
406Mr.N.Ramalingam-
407Mr.S.Elathusivananthan-
408Mr.K.Raguparan-
409Mr.K.Kularajah-
410Mr.T.Srikanthan-
411Mr.S.Thillainathan-
412Mr.N.Balendra-
413Mr.C.K.Asogaraja-
414Mr.T.Sivakumaran-
415Mr.S.Ramanathan-
416Mr.E.Jeyaraj-
417Mr.K.Kumarathasan-
418Mr.Kandiah KanagasingamWard No-03, Kaddaiparichchan, Trincomalee
419Mr.T.Sritharan-
420Mr.R.Manivannan-
421Mr.S.Maharajah-
422Mr.P.Chandramohan-
423Mr.Kathiah Ramananthasivam Sivan Malekai, Thirunelvely South, Jaffna
424Mr.T.Parameswaran-
425Mr.N.Sachithananthan-
426Mr.R.Saravanamuththu-
427Mr.A.H.M. Hameem-
428Mr.J.Jeyanthan-
429Mr.R.Navaratnam-
430Mr.T.Tharmajothy-
431Mr.K.Srisutharsan-
432Mr.S.Sivamahalingam-
433Mr.S.Niranjan-
434Mr.R.Shanmuganthan-
435Mr.K.T.Mahatheva-
436Mr.P.IynkaranesanRegister, Lane, Thirunelvely East, Jaffna
437Mr.V.Ganeshanathan-
438Mr.S.P.Yohendra-
439Mr.N.Vimalanathan38, Rasaveethy, Nallur, Jaffna
440Mr.T.Pathmanathan-
441Mr.K.Sivapalan-
442Mr.P.Kanthasamy-
443Dr.A.Thevanesan2nd Lane, Uduvil road, Maruthanarmadam
444Mr.S.Kathirgamanathan-
445Mr.K.Thavaskantha-
446Mr.S.Premshankar-
447Mr.K.Kumaravel-
448Mr.Navarathnam RaveenthiraC/O, K.Nadarajah, Thavady North, Kokuvil
449Mr.K.Thavamanithasan-
450Mr.S.Sivalingam-
451Mr.K.Karunakaran-
452Mr.Thillainathan KrishnamoorthyNo-12, 32ND Lane, Wellawatta, Colombo-06
453Mr.K.Mahathevan-
454Dr.Arumugam ThirumuruganPalavi, Maruthanarmadam, Inuvil, Chunnakam
455Mr.S.Ponnampalam-
456Mr.N.Thayanandhan-
457Mr.P.Baabu-
458Mr.Kulasegaram Sundaramoorthy312/2/5, Havelock Road, Colombo - 5
459Mr.T.Jeyaraman-
460Mr.A.Thangeswaran-
461Mr.S.Narendran-
462Mr.K.Kumaran-
463S.Varatharajah-
464Mr.P.Jeyaraj-
465Mr.S.Ilango-
466Mr.S.Uthayarajah-
467Mr.Thedchanamoorthy JeyapalanKilankarai Lane, Kokuvil East, Kokuvil
468Mr.Sundarampillai RajakulendranNo-24, Brown Road, Jaffna
469Mr.M.Prabaharan-
470Mr.A.Aravinthanathan-
471Mr.K.Arulananthasivam-
472Mr.Nadarajah BalaskandanNo-43/1, Kumarasamy Street, Kantharmadam,Jaffna
473Mr.K.Shanmuganathan-
474Mr.T.Kathirgamanathan-
475Mr.V.Gengatharampillai ThanapalanNo-81/112 Cross Road, Vavuniya
476Mr.T.SivaparamSothy-
477Mr.Sinnarajah KrishnakumarNo-337, Kasthuriyar Road, Jaffna
478Mr.Ponnudurai BalakrishnanNo-28, Colombogam Road, Chundikuli, Jaffna
479Mr.P.K.Balsingham Balashanker718, K.K.S. Road, Jaffna
480Mr.Gnanasundaram MohanasundaramNo-465/24, Pointpedro Road, Nallur, Jaffna
481Dr.Sengarapillai ArivalzahanNo-505, Pointpedro Road, Nallur, Jaffna
482Mr.K.Srikanthan-
483Mr.P.Balachandran-
484Mr.S.Shanmugathas-
485Mr.Kandaig ParameswaranNo-105, Arasady Road, Kantharmadam, Jaffna
486Mr.R.Murugaiyan-
487Mr.P.Ganeshalingam-
488Mr.P.Sengathirchelvan-
489Mr.P.Rajeswaran-
490Mr.S.Kirupaharan
491Mr.S.K.Sivananthan
492Mr.L.Ketheeswaran-
493Mr.Y.Kuganantha-
494Mr.S.GaneshalingamStation Road, Chunnakam
495Mr.E.Elankovan-
496Mr.Kandasamy Suseendran-
497Mr.Ramasamy Chettiar Selvavadivel-
498Mr.S.Paramalingam-
499Mr.S.ThiyagarajahNo-142/1, Manipay Road, Jaffna
500Mr.Muthaiah Ganesharajah-
501Mr.Pathmanathan Murugavel-
502Mr.P.K.BalasingamNo-145/5, Navalar Road, Jaffna
503Mr.Appathurai PanchalingamKulippon Lane, Sangarathai, Vaddukoddai
504Mr.Ponnampalam Sriskantharajah-
505Mr.S.HarikaranKopay Road, Urumpirai
506Mr.Mahesan SritharanNo-69, Sivam Pannai Road, Jaffna
507Mr.I.Ponnampalam-
508Mr.Ladchumaran OngaramoorthyNo-34/6, Campus Lane, Thirunelvely, Jaffna
509Mr.V.K.Balasubramaniam-
510Mr.S.SathiyaseelanNo-C37,1/2, Soysapura, Moratuwa
511Dr. Satha Krishnathas-
512Mr.S.Thiruselvarajah-
513Mr.S.Vagendra-
514Mr.K.Peranantham-
515Mr.T.Arulanandham-
516Mr.Mohan Kanthasamy-
517Mr.Subramaniam Shivaganesh-
518Mr.K.Surendran-
519Mr.V.ArudkumarNear Hindu College, Araly North, Vaddukoddai
520Mr.S.Thilak Rajkumar-
521Mr.R.Jegendran-
522Mr.A.Rajagobal-
523Mr.Shanmugakumar-
524Mr.V.Premachandran-
525Mr.R.Ponnampalam-
526Mr.K.V.Ravithas-
527Mr.M.Thiruvaathavooran-
528Mr.T.Ambihaipakan-
529Mr.M.Kajendran-
530Mr.N.Nanthakumar-
531Mr.T.Gnanapiragasam55/15, Sabapathy Lane, Thalayali, Kokuvil, Jaffna
532Mr.Maruthappu Murugesu-
533Mr.S.Giritharan-
534Mr.V.SujendranNo-226, Brown Road, Jaffna
535Mr.T.Balasubramaniam-
536Mr.Vinayagan Manickam-
537Mr.S.Vamadevan-
538Mr.P.KirubaharanNo-614/3, KKS Road, Jaffna
539Mr.K.Jothilingam-
540Mr.Vethanayagam Thabendran12A, Manaltharai lane, Kantharmadam, Jaffna
541Mr.Sathasivam Nimalan-
542Dr.Sengarapillai ArivuchchelvanTheenthammil Illam, Kaithady North, Kaithady
543Mr.T.SureshkumarKKS Road, Kokuvil West, Kokuvil
544Mr.V.Sampasivam62/11, 1st Lane, Brown Road, Jaffna.
545Mr.N.Subatharan"Kumarapathy" Kopay Centre, Kopay
546Mr.V.T.Manoharan-
547Dr.K.Kunarajah-
548Mr.S.Sathiyathasan-
549Mr. Y.ArulthasanKamalam, Brown Road, Neeraviday, Jaffna
550Mr.P.Satheesan-
551Mr.B.Baskaran-
552Mr.S.Achuthan-
553Mr.K.Nanthakumaran-
554Mr.T.Pratheepan-
555Mr.K.Linganathan-
556Mr.P.Lugumar-
557Mr.C.Cannan-
558Mr.R.Suresh-
559Mr.P.Kannan-
560Mr.S.Srinageswaran-
561Mr.S.Muthukumaraswamy-
562Mr.T.Shayanthan-
563Mr.S.Rajasekaran-
564Mr.S.Thiyagesan-
565Mr.K.Manoranjithan-
566Mr.S.Ranjeetha Pathmajeeva-
567Mr.S.Ragavan-
568Mr.A.Gugamoorthy-
569Mr.S.Thavarasa-
570Mr.K.Rajendran-
571Mr.T.Bakeerathan-
572Mr.S.Suntharalingam-
573Mr.P.Jathukulan-
574Mr.Thuraisingham Athiyaman-
575Mr.S.Nadarasa-
576Mr.R.RajeswaranSivan Lane, Avarangal, Puttur
577Mr.T.Vasanthakumar-
578Mr.M.Gnanasegaran-
579Mr.K.Gunanathan-
580Mr.M.Jeganathan-
581Mr.N.Shanmuganathan-
582Mr.M.Niranjan-
583Mr.S.Sriskantharajakkurukkal-
584Mr.T.Mohanabalan-
585Mr.E.Y.Logathasan-
586Mr.S.Mohan-
587Mr.M.Jotheeswaran-
588Mr.Sivasubramaniam Kumararatnam-
589Mr.T.JeyathilakanNo. 666, Point pedro road, Nallur
590Mr.S.MathiyalakanNo-7/1, 1st Lane, Brown Road, Jaffna
591Mr.R.Sritharan-
592Mr.S.Sothilingam-
593Mr.N.Maheswaran-
594Mr.Kailasapillai Vigneswaan-
595Mr.P.Pathmanathan-
596Mr.K.M.R.TharmarajahNo-08, Brown Road, Jaffna
597Mr.S.Bhavani-
598Mr.R.Murukajan-
599Mr.S.Shayanthan-
600Mr.Rajaratnam Kuhananthan-
601Mr.K.Tharmarajah-
602Mr.R.ManivasakanSuthumalai South, Manipay, Jaffna
603Mr.M.Varatharajah-
604Mr.R.Easwarathasan-
605Mr.S.Thivakaran-
606Mr.T.Sivarajah-
607Mr.K.Sivaththiran-
608Mr.S.Balakumar-
609Mr.R.Kanagarajah-
610Mr.S.Mahendran-
611Mr.P.Mohanadas-
612Mr.K.Arumugam-
613Mr.S.Kailasapathy-
614Mr.T.Amirthalingam-
615Mr.S.Chandramohan-
616Mr.s.Kuganesan-
617Mr.J.Chandrakumar-
618Mr.Kanagasabapathy Nagulendran-
619Mr.S.Rajeevan-
620Maheshan TheinathayalanNo-71/17, Sir Pon. Ramanathan Road, Jaffna
621Mr.V.Jeyasuthan-
622Mr.N.SureshAmpalavanar Lane, Uduvil East, Chunnakam
623Mr.S.Rasalingam-
624Mr.R.Anurathan-
625Mr.K.Nandhagoban-
626Mr.S.Kugan-
627Mr.A.Kiritharan-
628Mr.T.Kantharupan-
629Mr.K.Anpuchelvan-
630Mr.Saheesan-
631Mr.T.Mahanraj-
632Mr.Thansarajah Anpaananthan-
633Mr.T.M.Pon Selvakumar-
634Mr.M.Balakailasanatha SarmaNo-07, Iyanar Kovil Road, Vannarpannai, Jaffna
635Mr.J.Jeyakumar-
636Mr.K.Thayananthan-
637Mr.P.Jeyaruban-
638Mr.V.Jeyaruban-
639Mr.A.Asokanathan-
640Mr.S.Ahilan-
641Mr.T.Sritharan-
642Mr.S.Sathiyaseelan-
643Mr.R.Paramenthiran-
644Dr.S.Varathan-
645Mr.S.Shiyamalan-
646Mr.S.Sasitharan-
647Mr.P.Nageswaran-
648Mr.Chelliah Sivanathan Jamunanantha-
649Mr.Ganeshanathan-
650Mr.V.PiratheepanThalayali, Kokuvil
651Mr.S.Sivananthan-
652Mr.P.Saththiyamoorthy-
653Mr.P.Suganthan-
654Mr.N.Jeyakumar-
655Mr.T.Sothiruban-
656Mr.T.Sathiyaseelan-
657Mr.K.Chandrakumar-
658Dr.P.Luxman-
659Mr.S.Paneerselvan-
660Mr.T.SegarNo. 375, Navalar Road, Jaffna
661Mr.M.Malaranpan-
662Mr.M.Aynkaran-
663Mr.S.Sugumaran-
664Mr.K.Ganeshvararajah-
665Mr.K.Rushankan-
666Mr.Mahendran Ravishankar-
667Mr.K.Manivannan-
668Mr.P.ThamotharanNo-492, KKS Road, Jaffna
669Mr.Y.Tharmendra-
670Mr.V.Kuganesan-
671Mr.V.Premathayalan-
672Mr.K.Thabotharan-
673Mr.P.Arulananthan-
674Mr.M.Pirabaharan74/16, Aaththisoodi road, Kantharmadam, Jaffna
675Mr.V.Thanabalasingam-
676Mr.J.Somaskanthar-
677Mr.B.Shanmuganathan-
678Mr.T.Vakeesan-
679Mr.P.Karthikeyan-
680Mr.S.Mahendran-
681Mr.Y.Sripathmanathan-
682Mr.V.Karthikeyan-
683Mr.S.Ragavan-
684Dr.R.Sivashankar-
685Mr.T.Arunakirinathan-
686Mr.A.Sutharsan-
687Mr.J.Sivanandha-
688Mr.K.Vijiyakumar-
689Mr.M.Ragulan-
691Mr.Elagunathan SenthurchchelvanNo-25/15, Odai Lane, Vannarpannai, Jaffna
696Balachandran GajatheepanEarlalai South, Chunnakam
700Mr.S.Easwaran-
706Mr.Navaneethakrishnan Gengatharan"Thanapathy"2nd Lane, Aadiyapatham Road, Kokuvil West,Kokuvil
708Mr.Sanmugasuntharam Sivakumaran
709Mr.Sampasivam SutharsanNo-693/2A, K.K.S Road, Jaffna
710Mr.Ponnampalam RathakrishnanNo-37/5 1st lane, Brown Rod, Jaffna
711Mr.Kanthaiya Balasubramaniyam MugunthanNo-65,Kumarasamy Road, Jaffna
712Mr.Ponnampalam GnanathesikanNo-07, Railway Road, Kantharmadam,Jaffna
713Mr.S.SasinthanSuthumalai North, Manipay
714Mr.Subramaniyam Suthakaran"Shanthy Aham' Karaveddy Center, Karaveddy
715Mr.Subramaniyam MurugathasErlalay East, Erlalay
716Mr.Mariyathas Joye JesuthasBarathy nilaiyam, Navali South, Navali
717Mr.Rathnasingam TharmarasaSports Stadium Road, Kopay South, Kopay
718Mr.P.ThayananthanNo-17/3, Iyanar Kovilady, Vannarpannai,Jaffna
719Mr.Tharmalingam SasitharanNo-35/1, G.P.S Road, Kantharmadam, Jaffna
720Mr.Rasenthiram RavikaranThopu veethy, Maduvil North, Chavakachcheri
721Mr.K.SivakumaranNo-09, Kaladdy amman Road, Vannarpannai, Jaffna
722Mr.Kathiravelu SivanesanNo-40 Seddy Street, Nallur,Jaffna
723Mr.Velauthapillai RameshkumarVel Despensary, Neeravi Centre, Neeravi
724Mr.S.SivakanthanNo-13/2, Thalayali Lane,Jaffna
725Mr.Thurairasa KumananK.K.S Road, Mavidapuram, Thellipalai
726Mr.Subramaiyam SivaganeshHinducollege Lane,Arali North,Vaddukodai, Jaffna
727Mr.Ranganathan VarathanNo-81, Santhy illam, Kaddudai, Manipay
728Mr.Sivasubramaniyam Sivapriyan"Sivatharsanam" Muthalikovilady, Kokuvil West, Kokuvil
729Mr.A.Nagarathnam"Malini Pavanam" Pulavanar Lane, Kalviyankaadu, Jaffna
730Mr.Vengadasalam SutharshanSup Post Office, Copay North, Kopay
731Mr.Somaskantha MathanakumaraNo-06, Wyman Road, Nallur
732Mr.Vettivelu KanthiNo-43, Seddy theru, Nallur
733Mr.Kulenthirasingam SivasuthanNagalingam Lane, Kokuvil West, Kokuvil
734Mr.Saipriyan Jeyasuthan"Mangalakiri", Urumpirai South, Urumpirai
735Mr.Balakrishnan PirathabanNo-21, Palam Road, Kantharmadam, Jaffna
736Mr.Thirunavukkarasu SripathyNo-21/1, Samiyar Road, Kolumputhurai, Jaffna
737Mr.Ranganathan KapilanKaddudai, Manipay
738Mr.A.SathiyaseelanPalam Road, Kantharmadam,Jaffna
739Mr.Balakanthan Balaniranjan"Palakiri: Kallady Lane, Chavakachcheri
740Mr.Tharmarajah Sentilkumaran555/4,K.K.S Road, Mathavady lane, Jaffna
741Mr.Sivasubramaniyam NirmalanKumarakodam, Kondavil
742Mr.Sritharan Aravinthan"Srivasam" Inuvil South, Chunnakam
743Mr.Apputhurai Aravinthan"Prunthavan" Uduvil West, Chunnakam
744Mr.Kurusamy SritharanNo-126/7, Arasady Road, Jaffna
745Mr.Navageethakrishnan SuganthanWard No 5A, Nainathivu
746Mr.Mahalingam AravinthanKaddaipirai amman Kovilady, Kalvijankaadu
747Mr.T.Arunakirinathan56/1, Jaffna Hindu College Lane, Vannarpannai
748Mr.Kamalanathan KajamukanCo-opparty Lane, NavatKuli, Kaithady
749Mr.Poopalasuntharam IynkaranNo-44/8, Manaltharai Lane, Kantharmadam
750Mr.Nageswaran PartheebanNo-19/2 B.A. Thamby Lane, Vannarpannai,Jaffna
751Mr.Y.YathunanthanPalam Road, Kantharmadam,Jaffna
752Mr.Velauthan RajasooriyarNo-166, Sir Pon.Ramanathan Road, Thirunelvely
753Mr.Sinnathambi KumaralinghamAvarankal, Puthur
754Mr.S.MarkandanNo-457 K.K.S Rpad, Jaffna
755Dr.Ponnampalam SornalingamAnaikodai Road, Kokuvil
756Mr.Kanthaiya SivaputhiranNo-82/2,Arasady Road, Neeraviyady, Jaffna
757Mr.Paramaguru ChanthirakumarNo-17, Somasuntharam Lane, Chundikuli,Jaffna
758Mr.Kanthaiya PonampalamNo-73/1, Raniveethi, Nallur
759Mr.Kulenthirasingam SivasuthanF-11,"Peterson Court", No-93, Peterson Lane, Colombo-06
760Mr.Gunarathinam PartheepanMr.G.Parthee;an, C19/1/2, Soysapura flats, Moratuwa
761Mr.Shanmugarajah GnanakumarKaladdy Lane, Kondavil West, Kondavil
762Mr.Maheswaran MayootharanNo-88/1, Pasils Lane, Wellawathai
763Mr.S.P.SivanesanC/O, Mr.Poopalasingam, Vaddu East, Sithankerny
764Mr.Selvarajah MohanadevanNo-40, Shoe Road, Colombo-13
765Mr.Selvarajah KumaradevanNo-40, Shoe Road, Colombo-13
766Mr.Somasuntharam ShanmugananthanNo-11/1, Nayanmar Road, Nallur, Jaffna
767Mr.Amirthalingam RamananNo-24/1, NewRoad, Athiyadi, Jaffna
768Mr.Selvaradnam SivakumarErlalay Centre, Erlalay
769Mr.Kanapathippillai SayanthanMyliddy Soth, Thellippalai
770Mr.Aiyakone AnapayaseelanPuttur East, Puttur
771Mr.Kugamoorthy Velauthamoorthi"Kanthaiya Valavu" 259, Navalar Road, Jaffna
772Mr.Kanagarajah ShrimohananNo-393/41, Temple Road, Nallur, Jaffna
773Mr.Suntharampillai Kumarasamy Thangavadivel"Maniyallakam" Old Park Road, Kopay
774Dr.Vaithilinkam YokeswaranNo-21/1, Kumarasami, Kantharmadam, Jaffna
775Mr.Ananthan Pratheep"Theepa Illam" Neerveli Center, Neerveli
776Mr.Hilton Narenthiran"Ramela Bavanam" Sillalai, Pandatharippu
777Mr.Navarathnarajah IndranathNo-01/14,Arasadi Road, Jaffna
778Mr.S.SelvathusyanthNo-117, Kanagaradnam road, Ariyalai,Jaffna
779Mr.Sathasivam RajeevNo-18, Kudimanai , Paper Company, Valachenai
780Mr.Rathnasingam GobithNo-04, Rahumana Bath Road, Periyamutla, Negombo
781Mr.Sivapathasuntharam SanjeevNo-236/1, Navalar Road, Jaffna
782Mr.Thiruchelvam ThirukumaranNo-3, Brown Road, Jafna
783Mr.Shanmugasuntharam ThirukumaranNo-29, Station Road, Kokuvil East, Kokuvil
784Mr.Sivarajah SanjayanNo-99, "Ranga Vasa", Palaly Road, ThirunelveliNorth, Jaffna
785Mr.Rakupathy Rahavan"Devi Illam" Inuvil East, Inuvil
786Mr.K.PirabakaramoorthyVatharavathai, Puttur
787Mr.Shanthakrishnan GajanHospital Lane, Manipay
788Mr.Shanmugaratnam NathasorubanSivan Kovil Lane, Avarangal, Puttur
789Mr.Y.SivakaranNo-61/2, Pointpedro Road, Anapanthi,Jaffna
790Mr.A.PratheebanMareesankoodal, Ilavalai
791Mr.Mariyathas Patric DiranjanNaranthanai West, Oorkavatdurai
792Mr.Perampalam ParameswaranInuvil South, Chunnakam
793Mr.K.Visuvanather KurunathanNo-290(692) Pointpedro Road, Nallur, Jaffna
794Mr.Santhirasegaram PirashathNo-678/1, KKS Road, Jaffna
795Mr.Sivaramalingam SivatharanNo-134, Brown Road, Jaffna
796Mr.Iswaranandan Mahendran10/1, Pandarikulam west lane, Nallur, Jaffna
797Mr.Ramachandran IynkaranSillalai West, Pandatharippu
798Mr.Sivarajah AnurajNo-359, Kasthuriyar Road, Jaffna
799Mr.Selvam KannathasanParali Road,Chulipuran
800Mr.Sivabalan SanchayanVilisuddy, Thellipalai
801Mr.Manoharan AnanthasothyNo-235, Navalar Road, Jaffna
802Mr.Balakrishnan BhabuSanthiyakinaru, Karanavai South,Karaveddy
803Mr.Krishanan SribaskaranNo-24, Yarl Road,Jaffna
804Mr.Sivapiragasam SubaskaranNo-55/2,Wyman Road, Nallur
805Mr.Mahalingam ThayaparanAadiyapatham Road, Kokuvil West, Kokuvil
806Mr.Rasa ParamananthanNo-18A, Sivagurunathar Road, Neeraviyadi, Jaffna
807Mr.S.SothylingamNo-7/1, Railway Road, Kantharmadam, Jaffna
808Mr.Thangarajah ThavarubanNo-72/28,Panikkar Road, Thirunelveli,Jaffna
809Mr.Balakrishnan ShajiniranjanNo-55/23,Sabapathy Road, Thalayali, Kokuvil,Jaffna
810Mr.J.V.KelvinVigneswara Road, Chankanai
811Mr.Kanagasabai SuntharesanNo-1010/7A, K.K.S Road, Jaffna
812Mr.Shanmuganathan KoventhanLathsayan Complex, KKS Road, Inuvil, Chunnakam
813Mr.Mahalingam Arulkumaran183,Navalar Road,vannar pannai,Jaffna
814Mr.Balachandran KumarenthiranUrelu East, Chunnakam
815Dr.Sarvanantha GaneshkumarDr.Sarvavnantha, Potpathi veethy, Kondavil
816Mr.Nagarasa SivabalanNo-75, Anaikoddai Road, Kokuvil West, Kokuvil
817Mr.Kanthasamy KajenthiranNo-89, Brown Road,Jaffna
818Muththulingam AthavanNo-531/3, K.K.S Road, Jaffna
819Dr.Kumaralingam KumaranNo-117/1A, Arasady Road, Kantharmadam, Nallur, Jaffna
820Mr.N.NagarathnamVembadi, Karainagar
821Mr.Mahalingam ThayakaranNeervely West, Rajaveethy, Neervely
822Mr.Vivekananthan ParaparanNeervely West, Rajaveethy, Neervely
823Mr.Thevarajan TabenthiraPiramanodai, Kopay North, Kopay
824Mr.Kuventhiranathan SumanStation Road, Kondavil East, Kondavil
825Mr.Sivapatham ArunanDutch Road, Chavakachcheri
826Mr.Pararajasingam NanthakumarSinnaladi, Karainagar
827Mr.K.KandeepanAnaikodai Road, Kokuvil West, Kokuvil
828Mr.Sivananthan SasikaranKonesapathy, Vinasithambi veethy, Chavakachcheri
829Mr.Balakirishnan SivatheepanSampanthar Kandy, Karainagar
830Mr.Shamnugam SrikumarPirasanthi illam, Manipay Road, Anaikodai
831Mr.Sivaramalingam RagupathyNo 224, Brown Road, Jaffna
832Mr.Sentilnayagam KajenthiranRasaveethy, Sirupiddy west, Neerveli
833Mr.Sivanathan AbarajithanNo-55/1, Palam Road, Kantharmadam, Jaffna
834Dr.Thangaraja BalakumaranNo-163, Ramalingam Road, Thirunelvely, Jaffna
835Dr. Visuvanather AmpalavanarNo-61/2, Abdul Gaffoor Mawaththa,Colombo-03
836Mr.Parameswaran SujeevanGnanavairavar Veethy, Urumpirai East
837Mr.Suntharakanthan MayooranUrumpirai North,Urumpirai
838Mr.Yokanathan ThusyanthanKeerimalai Road, Kankesanthurai
839Mr.K.KarthikNo-14/7, Konawalai Road, Kokuvil East,Kokuvil
840Mr.Ulakapirakasam JeyatheebanNo-95, Keerimalai Road, Kankesanthurai
841Mr.N.SaravanabavaNo-171/1,Arasady Road, Kantharmadam, Jaffna
842Mr.P.MayooresanNo-155(97)Arasady Veethy, Kantharmadam,Jaffna
843Mr.Visvanathan VipulanNo-58A, Pirapankulam Lane, Vannarpannai, Jaffna
844Mr.Sanmugam ManivannanNo-126, Potpathy Road, Kokuvil
845Mr.Sivajokanathan ThayaparanNeervely Centre, Neervely
846Mr.Kajilanathan IynkaranAnaikodai Junction, Anaikodai
847Dr.R.SurenthirakumaranKallai Vembadi,Chulipuram
848Mr.Ponnudurai JesitharanKondavil West, Kondavil
849Mr.Sivasaravanabavan SunthareswaranC/O, s.saravanabavan, Kantharodai,Chunnakam
850Mr.Logeswaran ThusikaranNo-307, Navalar Road, Jaffna
851Dr.Velautham SuthakaranNavat kandy, Kaarainagar
852Mr.Moses Shanthan SathiyakeerthyNo-11/19, Vairavar kovil Road,Ariyalai West, Jaffna
853Mr.Murugesu VigneswaranNo-66, Yarl Road, Vavuniya
854Mr.Thirunavukarasu KrishnathasNo-82, Ramanathan Road, Punkuduthevu
855Mr.Senathirasa SrinageswaraNo-34, Kumarasamy Road, Kantharmadam, Jaffna
856Mr.Yokarasa GajenthiranManchathady, Inuvil
857Mr.Velautham IynkaranNavat kandy, Kaarainagar
858Mr.Veluppillai SivanesanAliyavalai, Thalaiyadi, Pointpetro East
859Mr.Sinnathurai JasotharanNo-212, Temple Road, Nallur
860Mr.Balakrishnan SatkunarajaMonththy Pulam, Karainagar, Jaffna
861Mr.Jeganath ThivakarManipay North, Manipay
862Mr.Sachchithanantham SanjeevanKokulaveethy, Kondavil
863Mr.Tharmalingam KapilanPerampalam Road, Periyamavady, Chavakachcheri
864Mr.Ramanathan RathnarajM5 Road, Kondavil East, Kondavil
865Mr.Paramananthan SasikumarAriyalai, Nallur
866Mr.M.SutharshanSingarajar Lane, Kalviankadu, Jaffna
867Mr.Visvalingam KirubakaranUrelu East, Chunnakam
868Mr.Kanaganayakam SayanthanSuthumalai West, Manipay
869Mr.Nadaraja ParameswaranSchool lane, Thavadi, Kokuvil
870Mr.S.BakeerathanNo-84/4, Postoffice Lane, Vannarpannai, Jaffna
871Mr.Francis Kunaseelan PathmarubanManiyakaran Lane, Kokuvil East, Kokuvil
872Mr.Navaradnam SuhirthanNo-47, 1st Lane, Brown Road, Jaffna
873Mr.Krishnapillai VijayatheebanNo-06,Annasathira Lane, Navalar Road, Kantharmadam,Jaffna
874Mr.Sri Sakthivel Sri SivakumaranNo. 12 5/4, Charles Place, Dehewala
875Mr.Yokeswaran VijithNo-111, Brown Road, Jaffna
876Mr.Rathnasingam Makinan"Valarmathy" Kandy Road, Palai
877Mr.R.SenthilmaranNo-230A, Navalar Road, Jaffna
878Mr.Krishnanantham TharshanNo-02, Kanthapurana veethy, Kantharmadam, Jaffna
879Mr.Manikkaththiyakanathan SasikaranPillaijar Kovilady, Evinai, Punnalaikaduvan, Jaffna
880Mr.Balaskanthan KarthikNo-43/1, Kumarasamy Veethy, Kantharmadam,Jaffna
881Mr.Narenthiran AnujanNo-67/1, Palali Road, Thirunelveli North, Jaffna
882Mr.Kanagasingam KamalarubanNo-106/3, Adava Veethy, Ariyalai, Jaffna
883Mr.S.RajkumarNo-10/1, Campus Road, Jaffna
884Mr.Ganeshapillai PakeerathanNo-35, Subramaniyam Veethy, Ariyalai, Jaffna
885Mr.Sunthararaja LavanMeesalai North, Meesalai
886Mr.Seevarathinam MugunthanNo-32, Arasady Veethy Jaffna
887Mr.Pararajasingam Ragumar"Sivashakthy Vasa", Kaddaipirai, Kopay South
888Mr.Jeyarasa RamkumarNo-174, Mesanger Street, Colombo-13
889Mr.Balenthiran JenakanNo-164, Temple Road, Jaffna
890Mr.Jeyakumar JekappirathasNo-62/20 A, Alwis Place, Kotakena, Colombo-13
891Mr.Sivanesalingam PiratheepanNo-200, Manipay Road, Jaffna
892Mr.Kunchithapatham GowthamanNo-185/9, Kilnar Lane, Jaffna
893Mr.Rathnasingam Sarveswara"Arasa Vasakam", Alaveddy North, Alaveddy
894Mr.Sellaiya ThavarasaNanthavil Lane, Kokuvil East, Kokuvil
895Mr.N.Selvanayagam JeevapirathabNo. 272, Station Road, Kondavil East, Kondavil
896Mr.Rajaradnam UthayakaranNo-241, Navalar Road, Jaffna
897Mr.Thiyagarasa AthavanHospital Road, Jaffna
898Mr.Sivaganasuntharam SivarubanRasa veethy, Neervely West, Neervely
899Mr.Sriskantharajah ParanitharanNo-121, Brown Road, Jaffna
900Mr.Sinnathambi SuganthanPayitholai, Achuvely South, Achuvely
901Mr.Sachchithanantham Bakeerathan"Thava vasa" Karaveddy West, Karaveddy
902Mr.P.Jeyaruban"Kokulam" Uyarapulam, Anaikodai
903Mr.V.ManivannanKokuvil West, Kokuvil
904Mr.Sivasubramaniyam SaileswaranNo-61, Palali Road, Thirunelveli, Jaffna
905Mr.Rathnasingam KrishnarasaStadium Road,Kopay South, Kopay
906Mr.Nadarajah SooriyakumaranNo-61/2, Palali Road, Thirunelveli, Jaffna
907Mr.Ponnaiyah PathmanathanNo-49, Kachcheri Nallur Road, Chundikuli, Jaffna
908Mr.Somasuntharam SivakumarNo-78, Arasadi Veethy, Jaffna
909Mr.Pararajasingam RajeswaranNo-257, Palaly Road, Kantharmadam, Jaffna
910Mr.Sivaganarathnam InparathnamNo-112, Brown Road, Jaffna
911Mr.Sivaganarathnam AnantharathnamNo-112, Brown Road, Jaffna
912Mr.Sivaganam GanarubanNo-17/33,Nallur North, Jaffna
913Mr.Thangarasa JegatheeswaranNo-45, Kalddi amman veethy, Brown Road, Jaffna
914Mr.Venktasalam SenturanNo-37/20,Ramanathan Road, Kokuvil,Jaffna
915Mr.Edward Rajanayagam KoshorSivapiragasam Road, Vannarpannai
916Mr.Anton Andrew Nishanthan"Selvagiri" K.K.S Road, Mallakam
917Mr.Y.GanatharanPalaly East, Vasavilan
918Mr.Kanthaiya PakeerathanPathar Kerny Veethy, Vembadi, Karainagar
919Mr.Ganeshamoorthy PartheebanWord No 01, Analaithevu
920Mr.Shanmuganathan Jeyashanthan"Ramakrishna Bavanam" Kokuvil East, Kokuvil
921Mr.Rajaradnam Darshan"Darshan Clinic" sankanai, Jaffna
922Mr.Sellathurai PrasathIlavalay North, Ilavalay
923Mr.Shanmugam ManivannanNo-126, Potpathy Road, Kokuvil
924Mr.Tharmarasa ThileepanNo-958/25,K.K.S.Road, Jaffna
925Mr.Arulnanthy SiyamalarubanThavady, Manipay Road, Thavady North, Kokuvil
926Mr.Thabothanayagam MathishanRailway Road, Kondavil West, Kondavil
927Me.Kanagasabai IlangovanNo-125,Brown Road, Jaffna
928Mr.Parameswaran SivarubanNo-105,Arasady Road,Kantharmadam,Jaffna
929Mr.Velautham JeyavijitharanNo-68/1, Victoria College Lane, Chulipuram
930Mr.Balaskanthan UpendraNo-43/1, Kumarasamy Veethy, Kantharmadam,Jaffna
931Mr.Muthulingam VakeeswaranNo-531/3, Kankesanthurai Road, Jaffna
932Mr.Mahenthirarasa KamalathasanNo-32, Pirapamkulam Lane, Vannarpannai, Jaffna
933Mr.Thillaimaharajan ThivaharanKiricholai,Ditch Road, Uduvil, Chunnakam
934Mr.Ponnampalam SivamayuranUdaiyar Valavu, Punnalaikaduvan South, Chunnakam
935Mr.Thedsanamoorthy PrajeevNo-68, Palaly Road, Kondavil east, Kondavil
936Mr.Thillaiampalam NishanthanNo-33, Kalaimagal Road, Ariyalai West, Jaffna
937Mr.Mageswaranathan Thusyanthan"Mani Pallavam" No-194, K.K.S.Road, Kokuvil, Jaffna
938Mr.Sivapathasuntharam VikirthanNo-118/4, Brown Road,Jaffna
939Mr.V.ThevakanthanNo-49, Neeraviyadi, College Road, Jaffna
940Mr.S.MugunthanNo-205, Kantharmadam,Jaffna
941Mr.Nadarajah SivarajOld Road, Van North west, Anaicoddai, Jaffna
942Mr.Piragash Sutharshan"Jothy Vasa" Kopay Centre, Kopay
943Mr.Paramasivam ThavarasaNo-213, Arasady Road, Kantharmadam, Jaffna
944Mr.M.PuvirajNo-45/1, 1st Lane, Brown Road,Jaffna
945Mr.Thanikasalam SatheesanSivan Kovilady, Sithankerney
946Mr.Sivakumaran SivananthanMurugesu Pandithar Veethy, Chunnakam South, Chunnakam
947Mr.Somasuntharam Sri KathirgamanathanNo-126, Potpathy Road, Kokuvil
948Mr.Paripooranananthasarma Sasivarnan"Ganesha Vasa" Ampalavanar Veethy, Katpokkanai, Uduvil, Chunagam
949Mr.Sivayoganathan ThayaparanNeervely Centre, Neervely
950Mr.K.SunthararasaKamalavach, Sithankerney
951Mr.Shanmugalingam Prashanth"Ratnavasa" Inuvil South, Inuvil, Jaffna
952Mr.S.KishokumarIrupalai South, Irupalai
953Mr.J.PiratheebanNo-76/2, Arasadi Road,Jaffna
954Mr.kumaraguru ArumuganThachanthoddam, Achuveli South, Achuveli
955Mr.K.ArchchuthanKaranthan, Neerveli West, Neewveli
956Mr.Kumarakurunathan Thineshkumar"Ampal Aham" Old Post office, Kopay South,Kopay
957Mr.Arumainathan GobinathNo-688, Rasaveethy, Kopay Center, Kopay
958Mr.Kanapathyiya GnanasegaranVaddu Southwest, Vaddukodai
959Mr.Thangarasa Suthakaran"Rajagiri" Rajaveethy,Kopay South Kopay
960Mr.Balayokan NishanthanNo-140, Navalar Road, Jaffna
961Mr.Vanniyasingan NitharshanPotpathi Road, Kondavil East
962Mr.Arunakirinathan SandilyanMapiyan Lane, Suthumalai South, Manipay
963Mr.Srikantha IynkaranSivan Road, Urumpirai East, Urumpirai, Jaffna
964Mr.Kathiravelu VasavanNo-186, KKS Road, Jaffna
965Mr.Sinnarajah ThangavadivelRajaveethy, Thoppu, Atchuvely
966Mr.Sackalingam HarishankarInuvil South West, Inuvil
967Mr.Sivarajah BarathanSuthumalai South, Manipay, Jaffna
968Mr.Jeyarajah VaseegaranVelanai North, Velanai
969Mr.Jeyabalasingam ThirojanNO-61,Manaltharai Lane, Kantharmadam, Jaffna
970Dr.Gunaratnam ThirukkumaranPP Road, Kopay North, Kopay
971Mr.Thangavel NanthakobeNo-15/15A, Sangilian Road, Nallur, Jaffna
972Mr.Veluppillai RajendraNeervely South, Neervely, Jaffna
973Dr.Arumainayagam JeyakumaranKumarakoddam, Chunnakam East, Chunnakam
974Mr.Navarathnam AriyaratnamHospital Road, Kondavil East, Kondavil
975Mr.Thamotharampillai ThillainathanNo-44/8,College Lane, Neeraviyady, Jaffna
976Mr.Thillainathan ThusiyanthanNo-44/8, College Lane, Neeraviyadi, Jaffna
977Mr.Thamilventhan ParamananthanNo-254,EDWARD, Jeffreys Ave, Markham, Ontario, Canada
978Mr.Rathinakobal Thavakobal"Hari Ohm" Palali Road, Urumpirai
979Mr.Umapathhy SurenNo-64/1, Potpathy Road, Kokuvil East, Kokuvil
980Mr.Sellathurai ThevaranjanNew Road,Kokuvil West, Kokuvil
981Mr.Kugananthan NiranjanNO-15/2, Odai Lane, Vannarpannai, Jaffna
982Mr.Sathiyoyatha Sarma Krishnavadtsan"Ganesha Vasa" ,Mylani, Chunakam
983Mr.Srikantharajah SripathmanathanGP 3 Lane, Kalviyankadu, Jaffna
984Mr.Visvalingam ManivannanKokuvil West, Kokuvil
985Mr.Selvadurai ThevarajahNo-09, Nutfield.way, Orpington, kent, BR 6, 8EU
986Mr.Arasakesari ThavasorupanNo-471, KKS Road, Jaffna
987Mr.Uhan SoundrarajahNo-9/2, Puvaneswary Ampal Road, Nallur, Jaffna
988Mr.Sorubakanthan GajendranNo-06, Woodridines Close, Pinner, Middx- HA5,4RF, UK
989Mr.Kanagasuntharam PremshankarNo-26-R1, Ckmansworth Road, Pinner, Middx- HA5, 3TG
990Mr.Shanthirakesari ThamilgnananNo-39, Merlins Ar, HarrowHA2 9ET, London
991Mr.Theivendran ParaparanMannanthottam, Inuvil West, Inuvil
992Mr.Pilenrarasa Anton WoolsiyardBt.Antonys Lane, Pandatharippu
993Mr.Sivapiragasam KugathasNo-466, Kasthuriyar Road, Jaffna
994Mr.Selvaratnam SoundararajanSithankerney Junction, Sithankerney
995Mr.Veravagu GanesarajahNo-55/44, College Road, Neeraviyadi, Jaffna
996Mr.Ponnudurai AyngaranesanRegister, Lane, Thirunelvely East, Jaffna
997Mr.Thangavel SivarupanNo-03, Amman Road, Kantharmadam, Jaffna
998Mr.Selvarathnam VinothkumarNo-18/4,Seenior Lane, Kaladdy, Jaffna
999Mr.Krishnapillai GuruparanAnaikoddi Road, Kokuvil West, Kokuvil
1000Mr.Thayaparan MatheepanKKS Road, Kondavil West, Kondavil
1001Mr.Thevanayagam PiremananthArumugam Lane, Pointpedro Road, Kaviyankadu,Jaffna
1002Navaratnam Lingeswaran230 A, Navalar Road, Jaffna
1003Somasuntharam RubathasMooththamby Lane, Manipay
1004Mr. Somapalan Rajeev35, Mariamman Lane, Thirunelvely, Jaffna
1005Mr.Shanthyraratnam DushyanthanNo-06, Grotto Street, Onehunga, Auckland
1006Mr.Mylvaganam SuntharamoorthyNo-50 Arasady Road, Jaffna
1007Mr.Senthilnayagam KokulathasRajaveethy, Siruppiddy West, Neervely
1008Mr.Maruthalingam Piratheepan"Thiruppathy" Thalayadi Lane, Thirunelveli, Jaffna
1009Mr.Kathiravelu SeverlUrelu West, Chunnakam
1010Mr.W.VijiyarajThampuvaththai, Araaly, Vaddukoddai
1011Mr.Navaraja Prashanthan18, Vembady Road, Jaffna
1012Mr.Sivanantharajah SuseenthiranDr.Subramaniam Road, Chunnakam
1013Mr.Sivasubramaniyam Achuthan7 1/2 , Grogary Place, WA Silva Mawatha, Colomo - 06
1014Mr.V.KulathunganPalam Kinattady, Kalaasaalai Road, Thirunelvely, Jaffna
1015Mr.Sivasubramaniyam SenthilkumaranManchavanapathy, Kokuvil West, Kokuvil
1016Mr.Subramaniam Srikanthan424/1, Kilner Lane, Vannarpannai, Jaffna
1017Mr.Gunaratnam PaheerathanManiarpathy, Kokuvil West, Kokuvil
1018Mr.Narenthiran ThiruthanikanUniversity of Moratuwa, Kaddupeththa
1019Mr.Ganeshalingam Vasanthan100, Arasady Road, Jaffna
1020Mr.Gunasingam AmareshBrown Road, Kokuvil, Jaffna
1021Mr.Gunalan Dileep AmuthanKollankaladdy Lane, Thellipalai
1022Mr.M.RaveeswaranPalam Road, Arukaalmadam,Jaffna
1023Mr. Sabaratnam ChandrakumaranPeriya Arasady, Chavakacheri
1024Mr.Pakiyarasa ArulpirashathNo-800, K.K.S. Road, Jaffna
1025Mr. Yohananda Mahilnan174/11 A, Temple Road, Nallur, Jaffna
1026Dr.Subramaniam Sivapathamoorthy61/18 pirampady 2nd lane,kokuvil
1027Mr.Jegasothy KokulavasanCollege Road, Vaddukoddai
1028Mr.B.Jeyaratnarajah87 Sir pon Ramanathan Road, Jaffna
1029Mr.Balasubramaniyam Sritharan555/7, Mathavady Lane, K.K.S Road,Jaffna
1030Mr.Senthilnathan Mayoorathasan59,Ramanathan Road, Nayanmarkaddu,Jaffna
1031Mr.Sivapatham Aruneswaran496,Anson Street, Orange Nsw 2800, Australia
1032Mr.Thiruselvanathan Kausikan24/9, Forest Office Lane, Chundikuli
1033Mr.Thiruselvanathan Kovshikan24/9, Forest Office Lane, Chundikuli
1034Mr.Vijayakumar Haranjeef59/1 Potpathy road,Kokuvil East, Jaffna
1035Mr.Sivalingam KapiluxsanAllarai South, Kodikamam
1036Mr.Thavarajah GanasathurnanKamalagiri,Sanguveli southa, Manipay
1037Mr.Thiruselvam Tharsiganno-61,Uduvil Road, Manipay, Jaffna
1038Mr.Jegathas Venugananno-36/9, B.A Thampy lane, Vannarpannai, Jaffna
1039Mr.Mahendranathan NakkeeranFishevies inspeetor,Department of Fisheries,Kilinochchi
1040Mr.Thaninayagam SivathasMurukan kovil,Ramanathan Road, Kopay south
1041Mr.Balaskanthan Banujan43/1, Kumarasamy Road,kantharmadam,jaffna
1042Mr.Mohaneswaran Ramanan414/7,Temple Road,Nallur,Jaffna
1043Mr.Thangavelautham RubaseelanBlack Road,Chankanai
1044Mr.Kaneahamoorthy AnojithanSankuvely north,Manipay
1045Mr.Kanagasuntharam KamshajanMill Lane, Mallakam
1046Mr.Masilmani SundarshanSempaddu Lane,potpathy Road, Kokuvil East, Kokuvil
1047Mr.Suntharalingam Thaneskumar15 Kalasalai Road,Thirunelvely, jaffna
1048Mr.Tharmaratnam Sujeevan158/16 Vanniyasingam Road, Jaffna
1049Mr.Karunanithy Sajisangar1010/11,K.K.S Road,Jaffna
1050Mr.Sunthararasa Thanusigan40,Mariamman Road, Thirunelvely
1051Mr.Kandiah ArulalaganM.P.C.S Lane, Kopay North,Kopay
1052Mr.Shanmugapalan Thileepan26/12 Lumbiri Mawathai, Ratmalanai
1053Mr.Wijeysratnam WijeyarajThampuwathai, Erlalai West,Erlalai
1054Mr.Selvarajah ThunanthanAppilannai, Kopay Center, Kopay
1055Mr.Mageshan Thayakaran 17,Ambalavam Road, Uduvil Road,Chunnakam
1056Mr.Kailaivasan Inthiravasan127 B/4 Welivita, Kaduwala
1057Mr.Sivagnanasundaram MuraleetharanKandiah valavu,259 Navalar Road, Jaffna
1058Mr.Kandiah SuvaminathanPuttur West, Puttur
1059Mr.Balasubramaniam BavahesanOld Police Station Road, Chunnakam South, Sunnakam
1060Mr.Ratnasingam Thanigaivasan112/1728,Dandenong Road, Clayton V.C3168
1061Mr.Thuraisingam KesavanNunavil East, Chavakachchery
1062Mr.Thevasenapathy SusanthanSandilipay West, sandilipay
1063Mr.Thurairajah IngaranAllarai Road, Meesalai East, Meesalai
1064Mr.Nageswaran Thileepan19/2 B.A Thampy lane,Vannarpannai
1065Mr.Yogeswaran Vijith111, Brown Road, Jaffna
1066Mr.Varathabavan Satheeshkumar450,Kasthuriyar Road, Jaffna
1067Mr.Kanthasami Pirakash13A,Kanakasabai, Avanue, Vannarpannai
1068Mr.Atchuthan Bahirathan531, K.K.S Road, Jaffna
1069Mr.Theiventhiram NishakanthanKopay North, Kopay
1070Mr.Kathiresapillai Tharshanan12/4,Hindu ladies Lane,Kantharmadam
1071Mr.Sambasivam Srisankar693/2A, K.K.S Road, Jaffna
1072Mr.Thurairajah Rajeevan86,Navalar Road, Jaffna
1073Mr.Maheswaran Umakanth99,Adiyapatham Road, Kokuvil
1074Mr.Sivagnanasundaram UmaipalanKanchiddi,Pannalai,Tellipalai
1075Mr.Rajendram Guruparan13,Chethy Street lane,Nallur
1076Mr.Kamalanathan SasinthiranKaithady Nunavil,Chavakachchery
1077Mr.Ganeshalingam JatheesKuppilan North, Kuppilan
1078Mr.Kanagasabai Nishanthan374, Kachchai , Nallur Road, Jaffna
1079Mr.Ubenthiran ThileepanOdakkarai lane,Chankanai
1080Mr.Subramanium MathirubanKandiah Road, Chunnakam
1081Mr.Satkunam NarmajanMinisupal Council, Jaffna(JMC)
1082Mr.Chatchithanathan Thamilanpan107, Nayanmar Road, Nallur
1083Mr.Mariyathas Klis NiroyanSillalai East Pandatherrripu
1084Mr.Raaveendran Nishanthan15/16, sankiliyan Road, Nalllur
1085Mr.Velautham Saravanan958/26 ,K.K.S Road, Jaffna
1086Mr.Ambalavanar Indrakumarno 29/1, Nandavil Lane, Kokuvil East, Kokuvil
1087Mr.Nadarasa Nanthakumar Siruppiddy Center, Neervely
1088Mr.Singarajah ThumishanTholpuram East, Chulipuram
1089Mr.Varatharajah SajeebanPoint pedro Road, Chulipuram.
1090Mr.Selvanayagam ThavethanKalikovil Lane, Vaddukoddai
1091Mr.Rasaiah Kayooran72 > Murugamoorthy Lane Vannarpanna > Jaffna
1092Mr.Sevarajah KathirkamanathanNo 08, Arasady Road ,Jaffna
1093Mr.Paramanathan ThileepanNear Amman Kovil,KondavilWest, kondavil
1094Mr.Pararajasingam Chandrakumar448 ,Manipay Road ,Jaffna.
1095Mr.Kumaravadivel Niruththan350/1 Point pedro Road ,Jaffna.
1096Mr.Vaithilingam Kandappa144,manipay Road,Jaffna
1097Mr.Vijayasingam ThayapalanK.K.S.Road,Chunnagam ,Jaffna
1098Mr.Arulnesan ArulsobanAlady Lane, Kondavil East, Kondavil ,Jaffna
1099Mr.Nanthagopal Ramanan958/27 K.K.S.Road,Jaffna
1100Mr.Selvanayagam SivashankarNo 21/1 Kaladdy,munthal Lane,Kokuvil
1101Mr.Rajaratnam kargen193/1 K.K.S.Road ,Kondavil,Jaffna
1102Mr.Dencius Canute AravintharajN0 -04 kachceri East Lane,Chudikul, Jaffna
1103Mr.Velajuthpillai SivaganeshanBrindavanam, Middle Street, Colombo 9
1104Mr.Savundeeswaran SujanthanPotpathy Road, Kokuvil East,Kokuvil
1105Mr.Balachandran MirojanKokuvil west,Kokuvil ,Jaffna
1106Mr.Ariyaratnam Kanisto151, Aseervathapar Road,Nallur,Jaffna
1107Mr.Muthulingam NanthagopalanNo 28,Kaladdy Amman Road, Jaffna
1108Mr.Kodeeswaran Rushangan37, Thalaiyady Lane , Thirunelvely ,Jaffna
1109Mr.Amirthalingam Lathangan32,Kalaimagal road, Jaffna
1110Mr.Nagarajah Kunatharsan14, 2/1,Initium road, Dehiwala
1111Mr.Gopalamoorthy Rajeev26,Sivapirakam road ,Vannarpannai,Jaffna.
1112Mr.Nagarajah MahendrarajahPoint pidro road,Navatkadu,Attchuveli
1113Mr.Sivatharan SulaxsanNo.2,1/1 47th lane Colombo - 6
1114Mr.Srikathirkamanathan LingaprasathVinajakar veethy,Nallur north,Jaffna
1115Mr.Kananayagam Arulkumar490,Srikantha farm,Kondavil west,Jaffna
1116Mr.Sooriykulam SenthilrajNeervely north,neervely
1117Mr.Muthukumaran VithunVanisingam veethy,thavady north kokuvil
1118Mr.Linganathan Thayasuthan56,College lane,Jaffna
1119Mr.Sornakanthan Thulasikan10,Chertty street,Nallur,Jaffna
1120Mr.Kanthasamy AnushanthKachai south,Kodikamam
1121Mr.Jegananthan Sujeevan567/1 KKS Road,Jaffna
1122Mr.Hallock Ganathan Ushanthan"Kalimagal" Manipay
1123Mr.Ananthakumar Joy Banuchandran51 Brown road,Jaffna.
1124Mr.Kumarasamy Gajanan62/1 Chemmany road ,Nallur
1125Mr.Karunagaran Janakan22 Wyman road,Nallur
1126Mr.Palanisamy Venujan108, Sivan kovil north road,Jaffna
1127Mr.Panchanathan NiroshanInuvil south,Inuvil.
1128Mr.Nithiyananthan Thillaichsivan144,146,Manipay road,Inuvil
1129Mr.Sivapatham ThaneeswaranPunnalaikkaduvan south,Chunnakam
1130Mr.Thavaraj GavaskarAladi road,Kondavil East,Kondavil
1131Mr.Balakrishnan ThiruparanRaja veethy,Kopay south.Kopay.
1132Mr.Jotheendarsarma SivaramasarmaVeerapathirar temply veethy,Kopay south kopay
1133Mr.Rajendran Dinushan"Rajagine" Urumpurai west,Urumpurai.
1134Mr.Ramachandran Thireshkumar38, Karaikadan lane,Vannarpannai
1135Mr.Ramachandran Thanushkanth8/2 Arasady lane,Thadatheru jaffna
1136Mr.Vettivelajutham Sujeevan48/9, Coconut corner ,Kokuvil west,Jaffna
1137Mr.Pancahlingam MaharubanR.D.S Lane,Kondavil east,Kondavil
1138Mr.Thirulogasandran MathanarubanVeeniyavarai Veemangulam,Thellipalay
1139Mr.Navarathan Manoranjan08,Murugan veethy,Thirunelvely north,Jaffna
1140Mr.Vivarajah Suthakar28/1,Navaly lane,thirunelvely
1141Mr.Kantharasa ThuvagaranVadalijadaippu ,Pandathtarippu
1142Mr.Saravanamuthu Sasikumar610,K.K.S Road,Jaffna
1143Mr.Sahathevan Sathoorsan47,Station road,Kokuvil
1144Mr.Luxsumikanthan DelipgumarKadudai manipay
1145Mr.Amirthalingam KajenthiranNeerveli north,Neervely
1146Mr.Sivanantharajah Sivaprinthan82,Odumadam road, Jaffna
1147Mr.Gunaratnam SajeevanSivan veethy,Urumpurai east,urumpurai
1148Mr.Kanakashabi PriyatharsanMeenadchy Amman kovil road,Sankathani,Chavakachcheri
1149Mr.Subramanijam SuthakarKamovsajuucy Road,Thirunelvely
1150Mr.Navaratnam VenukananSivakuru lane,Koku road,
1151Mr.Ponnuthurai JesiharanMedical office of Municipalty jaffna
1152Mr.Namasivayam SaravanabhavanDistrict Genral hospital,Kilinochy
1153Mr.Palanivel Luxman14/1 Punari lane,Kokuvil west,Kokuvil ,Jaffna
1154Mr.Kuganathan KonsikanthKaruvelady road,Kokuvil
1155Mr.Sivaneasan AcuthananImpalanaj,Neavelfy
1156Mr.Visvalinkam ThirukumaranStation road,Kokuvil
1157Mr.Sivanathan Arunan55/1 , Palam road,Kantharmadam,Jaffna.
1158Mr.Naguleswaran KulatheepanSivan kovilady,Sithenkeny
1159Mr.Perananthampillai Deneashan28/2,Mantharai lane,Kantharmadam
1160Mr.Gobalasathanthiran Visakapavan115/1,Sabashlane,Kantharmadam,Jaffna
1161Mr.Thevakumaran Methulan26,Siapragasam road,Vanarpanai,Jaffna
1162Mr.Sanmugabalan Piratheepan114,Kerinady lane,Kokuvil west,Kokuvil
1163Mr.Naguleswaran Nirojanthirupathy,Inuvil west,Chunnakam
1164Mr.S.SenthuranUirvarakadcham,Thirunelvely north,Thirunelvely
1165Mr.Thanabalasingam Satheeskumar39/9 Manipar road,Jaffna.
1166Mr.Srikumaran Sivamynthan15,Pilayar kovil road,Nayanmarkkadu,Nallur.
1167Mr.Kanaganajagam VicknanVaddu east,Sithenkeny
1168Mr.Navaneasan Gowcikan186/14, Point pedro road,Jaffna.
1169Mr.Arulneasan Albert Nimalan67A, Ramalingam Road,Thirunelvely Jaffna
1170Mr.Mahatheva Piratheepan50/51, Palam Road,Kanthamadam,Jaffna
1171Mr.Vijayaratnam Jeyarajah50,New road,Athijady,Jaffna
1172Mr.Selvarajah Nimalan149/34, Potpathy road,Kokuvil
1173Mr.Selvaratnam Nishanthan22,Aththiyadi road,Jaffna
1174Mr.Sivramalingan Vijayashanth23,Hospital road,Perijakallaru
1175Mr.Ananthasayanan KiruthikanCo - operaters road,Alaveddy East,Alaveddy
1176Mr.Parajahsingam Indrakumar448,Manipay road,Jaffna
1177Mr.Ganapragasam VaikunthanMill lane,Urumpurai south,Urumpurai.
1178Mr.Sothithasan Venilavan37,2nd cross road,Kolumputhurai
1179Mr.P.MayooranNagalinkam Road,Kokuvil west,Kokuvil.
1180Mr.Arulanandam Vigneswaran81 6/2, initium road Delhindu
1181Mr.Suthathirarajah Ravishankar49,Senior lane ,Kalady Vannarpannai
1182Mr.Thanikasakinoillai SasintharanThulasy Dispensari,K.K.S.Road Jaffna
1183Mr.Kanthasamy Saseendran14,Kacheri east lane,Jaffna
1184Mr.Rajaratnam Suveenthan15/3Court road,Tricomalee
1185Mr.Perinpanajakam Ilanko156/1 Araday road,Kantharmadam,Jaffna
1186Mr.Subramaniam SutharsanKopay center,Kopay
1187Mr.Vasanthanathan Yogananthan325, Navalar road,Jaffna
1188Mr.Balasundaram BalamuraliPillayar Kovilady,Uduvil south,Manipay
1189Mr.Chellapah Ganaganeashan24,Spellwind road.Orrs hill,Trincomalee
1190Mr.Lingeswaran Nanthavarnan72-4 ,Panikkar valavu,Thirunelvely,Jaffna
1191Mr.Sothinathan ThiriyambagasarmaSivan veethy,Kondavil,North
1192Mr.Arunagirinathan Sivaruban54,Vempady road,Jaffna
1193Mr.Thirunavukkarasu Sivakumaran-
1194Mr.Thevakaran Theepan-
1195Mr.Shanmugarajah Kovaikkumaran-
1196Mr.Shandrasekaram KarunajeevaNeervely west,Neerwely
1197Mr.Shandrasekarampillai NilanthSuthumalai north,Manipay
1198Mr.Suntharalingam PiratheepanAtchuvely north,Atchuvely
1199Mr.Sivanantharajah Gobikrishnaa-
1200Mr.Alagarajah AnurajNavatkuli east,Kaithady
1201Mr.Jeyamohan Sanjeevan104,Kasthuriyar road ,jaffna
1202Mr.Kanapathipillai Thivyaseelan57/11 ,Vannamadam lane,nelliyadi,Karaveddy
1203Mr.Sivapalan Shanthuru12,Sivagurulane,Jaffna
1204Mr.Selvanayagam Sathijapavan586/1, K.K.S road, Jaffna
1205Mr.T.SivakumarSuntharavasam Road,Inuvil west,Chunakam
1206Mr.Velajuthapillai Sutharsan16Kalasalai Road,Thorunelvely.
1207Mr.Navaratnam NavashanthanSt Anthony street, Chunnakam
1208Mr.Arulsothynathan KiriparanUdaiyar valavu,Manthuvil east,Kodikamam
1209Mr.Elayathamy Nadarajah
1210Mr.Arumaiththurai Jaseekaran
1211Mr.Thankavadivel Nirusan
1212Mr.Nadarasa Thavaruban
1213Mr.Thayaparan Jathurshan
1214Mr.Suntharalingam Kajanan
1215Mr.Kulainthaivel Sothiraja
1216Mr.Tharumarajah Visagan
1217Mr.Sivapalan Laxmikanth
1218Mr.Suntharalingam Vijayarajah
1219Mr.Sivalinganathan Pirasath
1220Mr.Perinpanathan Gayanan
1221Mr.Kanagasabai Jasokanthan
1222Mr.Kathiramalainathan Mayurathas
1223Mr.Gajendran Sibi
1224Mr.Kaneswaran Thanesan
1225Mr.Suntharalingam Vaheesan
1226Mr.Muthulingam Kalaiyalagan
1227Mr.Sriskandarajah Thisanthan
1228Mr.Santhakrishnan Rajan
1229Mr.Thivjamanokaran Nitharsan
1230Mr.Subramaniyam Parameswaran
1231Mr.Logeswaran Havikkumar
1232Mr.Kirushan Akilan
1233Mr.Thedchanamoorthy Ananth
1234Mr.Sabanathar Barathy
1235Mr.Sivapathasuntharam Vihirthan
1236Mr. Sivananthan Shasikaran
1237Mr.Gunaraja Ubenthiran
1238Mr.Thevarajah Thanojan
1239Mr.Arulthas Sivasoruban
1240Mr.Mylvaganam Kabilan
1241Mr.Thillaiyampalam Gowreesan
1242Mr.Thiyagaraja Thavaruban
1243Mr.Subramaniam Kereesan
1244Mr.Ananthabalan Jathigananth
1245Mr. Arudpiragasapillai Jeyakrishna
1246Mr.Kuhendran Kiruthigan
1247Mr.Balasingam Sanseevan
1248Mr.Kuhathasan Vickinaruban
1249Mr.Sivarajah Giritharan
1250Mr.Navaratnarajah Sanjeev
1251Mr.Tharmasothy Kokulan
1252Mr.Thavendran Janakan
1253Mr.Sebamalaithasan Aravinth
1254Mr.Karunakaran Aijith
1255Mr.Sivasubramaniyam Umaramanan
1256Mr.Sathithasan Kajenthiran
1257Mr.Sellathurai Vishnurajah
1258Mr.Kulasingam Thileeban
1259Dr. Sockalingam Kamalakumar
1260Dr. Pathmanathan Senthooran
1261Mr. Paranthaman Sutharsan
1262Mr. Paramaguru Chanthirakumar
1263Mr. Ponnampalam Sivananthan
1264Mr. Manoharan Mayuran
1265Mr. Kaneshapillai Sarangan
1266Mr. Anantharajah Koculhan
1267Mr.Kandasamy Iyar Bakeerathan
1268Mr.Vigneswaran Vijayakanth
1269Mr.K.Dineshkanth
1270Mr.S.Janakarupan
1271Mr.S.Sharoopan
1272Mr.S. Niroshan
1273Mr.J. Sutharshan
1274Mr.Ranjitkumar Sanjeevan
1275Mr.P.Sabeeskumar
1276Mr.G.Kukan
1277Mr.S.Yogarajan
1278Mr.Balakrishnan Vinotharasa
1279Mr.Thurairajah Prashanthan
1280Mr.Sivaseelar Rajeev
1281Mr.Judy Ramesh Jeyakumar
1282Mr.Subramaniam Sabananthan
1283Mr.V.Kandeepan
1284Mr.Supramaniam Sadakopan
1285Mr.Saravanabavan Gobikrisnan
1286Mr.Mahenthiran Kajenthiran
1287Mr.V.Manohar
1288Mr.Vigneswaralingam Ketheeswaran
1289Mr.Theiventhiraguru Gurusarma
1290Mr.Selvaratnam Suthakaran
1291Mr.Mayuran Deiventiraa
1292Mr.Yathavarasan Nakeeran
1293Mr.Shanmugam Nithyananthan Keetheeswaran
1294Mr.Ehambaranathan Jegathesan
1295Mr.Srikumaran Sivaraman
1296Mr.Navaratnam Vasanthakumar
1297Mr.Kathiravelu Vijitharan
1298Mr.Sellathurai Thusikaran
1299Mr.Jeshuran Pratheesh
1300Mr.K.Roshan
1301Mr.Mayuran Punniyamoorthy
1302Mr.L.Selvakanth
1303Mr.R.B.Jeyapirasath
1304Mr.V.Mohanrajh
1305Mr.Rajbavan Tharumarajah
1306Mr.Rajendran Suren
1307Mr.Lenin Arivalahan
1308Mr.Palanimalainathan Chyllegen
1309Mr.Kadadsam Anushan
1310S.Thayaparan
1311Mr.S.N.Ketheeswaran
1312Dr.J.Thaneshkumar
1313Mr.K.Aruran
1314Dr. V.Jegaruban
1315Dr.T.Eswaramohan
1316 Mr. S.Jeeva
1317Mr.P.Nirmalan
1318 Mr. T.Srimurali
1319Mr.R .Sivasuthan
1320Mr.P.Vinovinthan
1321Mr.N .Ganavel
1322Dr.B.Nageswaran
1323Mr.T Sivanesan
1324Mr.R.Inthirajith
1325Mr.Shritharan Sarangan
1326Mr.S.Sasikaran
1327Mr. Pararajasingam Paranthaman
1328Puranthiran
1329Vimaleswaran Kisho
1330V.Nishanth
1331Kailaiyanthan Subahar
1332Balasingam Jeganthan
1333Velayutham Sarangan
1334P.Uthayanan
1335T.Nishanthan
1336R.Ravikkumar
1337T.Pathmathas
1338Rahulan
1339Sutharshan
1340P.Thayaruban
1341S.Kanesamoorthy
1342M.Thushitharan
1343S.Sriskantha
1344P.Suthaharan
1345G.Sorooban
1346T.Vasantharuban
1347Visakaruban
1348K.Umasuthan
1349K.Umashankar