மாதாந்த இணைய வழி கலந்துரையாடல் 01

மாதாந்த இணைய வழி கலந்துரையாடல் 01

சங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் மாதாந்த இணைய வழி கலந்துரையாடல் ஆரம்பிக்கப்பட்டது . அதன் தொடக்கமாக  பாடசாலை மாணவர்கள் மத்தியில் நிலவும் போதைப்பொருள் பாவைனை தொடர்பிலான விழிப்புணர்வு கருத்துரை வைத்திய கலாநிதி சிவதாஸ் அவர்களால் 1.10.2022 அன்று வழங்கப்பட்டது