சங்கத்தின் நிதி உதவியுடன் 16 CCTV கமெராக்கள் பொருத்தப்பட்டது.

சங்கத்தின் நிதி உதவியுடன் 16 CCTV கமெராக்கள் பொருத்தப்பட்டது.

பாடசாலையின் குமாரசுவாமி மண்டப பகுதியிற்கு யாழ்ப்பாண பழைய மாணவர் சங்கத்தின் நிதி உதவியுடன் 16 CCTV கமெராக்கள் பொருத்தப்பட்டது.