புதிய செயற்குழு 2018 -19

31472533_10157297079993709_1982815061432860672_n

22.04.2018 அன்று கல்லுாரியின் சபாலிங்கம் கேட்போர் கூடத்தில் இடம்பெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில்  புதிய செயற்குழு தெரிவாகியது

President:
Mr. Suntharalinkam Thaneskumar
Vice Presidents:
Mr. Thangarajah Arunakirinathan
Mr. Sathasivam Nimalan
Dr. Gopalamoorthy Rajeev
Mr. Sivapathasundaram Vikirthan
Mr. Vaithilingam Yoheswaran
Secretary:
Dr. Arumainayagam Jeyakumaran
Asst. Secretary:
Mr. Thangarajah Thavaruban
Treasurer:
Mr. Chatchithananthan Thamilanpan
Asst. Treasurer:
Mr. Thangavel Sivarupan
Committee Member:
Mr. Gunesingam Amaresh
Mr. Thedchanamoorthy Ananth
Mr. Kadadsam Anushan
Mr. Amirthalingam Gajendran
Mr. Sockalingam Harishankar
Mr. Srikantha Janakaruban
Mr. Murugesu Jotheeswaran
Mr. Thiruselvanathan Kovshikan
Mr. Thayaparan Matheepan
Mr. Kandasamy Pirahas
Mr. Manoharan Raveeswaran
Mr. Suthanthirarajah Ravishankar
Mr. Somasundaram Rubathas
Mr. Ponnampalam Thayananthan
Mr. Nageswaran Thileepan
Mr. Luxmikanthan Thileepkumar
Mr. Yogeswaran Vijith
Editor:
Mr. Pararajasingam Chandrakumar

31432819_10157297335453709_1811423798780493824_o

புதிய தலைவராக தெரிவு செய்யப்பட்ட தலைவர் தனேஸ் குமார் அவர்களினைால் நிகழ்த்தப்பட்ட உரை வருமாறு

32116348_10157322993928709_9210978281656942592_o