காவலாளிக்கான இருப்பிடம்

20150629_173924

எமது 2003 உ.த பழைய மாணவன் திரு.இ நிசாந்தன் அவர்களால் எமது சங்கத்தின் ஊடாக பாடசாலைக்கு வழங்கப்பட்ட காவலாளிக்கான இருப்பிடம்.