மாணவர்களுக்கான நீச்சல் பயிற்சி

மாணவர்களுக்கான நீச்சல் பயிற்சி

மாணவர்கள் மத்தியில் நீச்சல் பயிற்சியில் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்த எமது சங்கத்தினால் மாணவர்களுக்கான நீச்சல் பயிற்சி இன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது. கல்லூரியில் நீச்சல் கழகம் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ச்சியாக மாணவர்களுக்கு சங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் பயிற்சி நடைபெற்று வருகின்றது.