விடுதி மாணவர்களுக்கான கல்விச் சுற்றுலா

விடுதி மாணவர்களுக்கான கல்விச் சுற்றுலா

யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் கனடாவில் வசிக்கும் பழைய மாணவர் திரு முகுந்தன் அவர்களின் அனுசரணையுடன் விடுதி மாணவர்களுக்கான கல்விச் சுற்றுலாவும் இரண்டாவது விருந்து வருடாந்த ஒன்றுகூடலும் 07.03.2020 சனிக்கிழமை அன்று மிகச் சிறப்பாக இடம்பெற்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *