தமிழ் பேச்சு எங்கள் மூச்சு – 2 ஆம் கட்ட போட்டி

தமிழ் பேச்சு எங்கள் மூச்சு – 2 ஆம் கட்ட போட்டி

 

தமிழ் பேச்சு எங்கள் மூச்சு – 2 ஆம் கட்ட போட்டி
தென்மராட்சி , வடமராட்சி மற்றும் தீவக வலய பாடசாலை மாணவர்களுக்கான பேச்சுப் போட்டி
விண்ணப்பம் சமர்ப்பிப்பதற்கான இறுதித் திகதி – 22.12.2023