கிளைகள்

Head Office
College Road ,Jaffna
Voice: +94777583377,+9477228467
Email: president@jhcobajaffna.com
: zunthar@gmail.com

Branches
1.Vanni
Mahadeva Aachiramam,Uruthirapuram Road, Kilinochchi
URL: jhcobavanni.com    Email: jhcobavanni@gmail.com
+94774967288 (President) / +94773321126 (Seretary)

2.Colombo
Address:No-19, 3/5, Milagiriya Ave, Colombo-04,Sri Lanka

3.USA
Address:10 Rocky Hill Rd, Princeton, NJ 08540

4.Canada
Address:P.O Box 92074. RPO Bridlewood Mall, Scarborough, ON M1W 2S0

5.UK
Address: Almar, Shinfield Road, Reading, Berkshire, RG2 9BE UK

6.Australia -Sydny
Address:PO BOX 166,Pendle Hill,NSW 2145,Australia.

7.Australia-Melbourne
Address:36,Dunoon Street, Doncaster, VIC 3108

8.Switzerland
Address:Ortbach Str 14, CH-3555 Trubschachen, Switzerland.

9.Norway
Address:Idas vei 107,0981 Oslo,Norway.

10.Germany

11.New Zealand
Address:70 Kimber Hall Ave, Mt Roskill, Auckland 1041 , New Zealand

12.Singapore